Fokusområder: Atelierkultur og utforskende pedagogikk i de nye rommene.

Atelierkultur handler om hvordan vi voksne møter barns utforsking og meningsskaping. Det handler om å gi barna en mulighet til å fordype seg og finne ut av det som opptar dem, eksperimentere og selv finne svar på egne hypoteser. Det er barnas intensjoner, ideer og tanker som er målet for det skapende arbeidet.

 

Vi voksne har ansvar for at det fysiske miljøet inspirerer til utforsking og eksperimentering, og at det utvikler seg i tråd med det barna viser interesse. Vi må sørge for at de har tilgjengelige materialer og egnede verktøy som kan hjelpe de videre. 

Tidligere hadde vi to atelierer i barnehagen, egne rom som var spesielt rigget for å fremme barnas nysgjerrighet og mulighet for utforsking. Nå ønsker vi at alle rom, og overalt hvor vi er, inne som ute og på turer, kan bidra til å støtte barnas eksperimentering og deres forsøk på å forstå verden.

 

 

Personalet har brukt mye tid på å innrede rommene gjennom å lese fagstoff og reflektere over hvorfor vi velger både innredning og materialer. Vi har god erfaring med å ha barna aldersinndelt på rom, slik at vi kan tilrettelegge det fysiske miljøet som er tilpasset hvert enkelt barn.