Flerkulturell praksis

Det er ikke gitt at en flerkulturell barnehage, har en flerkulturell praksis. Det skjer først når mangfoldet i barnehagens sammensetning får konsekvenser for innholdet og organiseringen i barnehagens hverdag.

Barna er prisgitt et personale som har kunnskap om kultur, språk samt å styrke barnas tilhørighet og fellesskapsfølelse selv om en kanskje ikke deler språk. Ved å dele barna opp i mindre grupper, legge til rette i lekemiljøet og generelt jobbe med mangfold i det daglige pedagogiske arbeidet, er vi med på å gi barna en større mulighet til å bruke mangfoldet som en ressurs.

Personalet må være nysgjerrige på mangfoldet og kulturene vi har i barnehagen. Samt anerkjenne og forsøke å forstå de ulike kulturene og verdiene.